Hirohito Go Fuen No Oka & Ryoko Go Samurai Yashiki

2019 October

Hirohito Go Fuen No Oka & Hoshiko Go Fuen No Oka

2020 January

Hamaryu Go Mino Kokeisou & Mia Go Fuen No Oka

2020 April

Mitsuhoshi Vakay & F'Natsuko Go Jasu Shin

2019 April

Mitsuhoshi Vakay & Mia Go Fuen No Oka

2019 June

Mitsuhoshi Vakay & Hikaru Go Fuen No Oka

2019 summer

Hamaryu Go Mino Kokeisou & F' Natsuko Go Jasu Shin

2020 June 

?

?

+36306488394

©2018 by Yamawaru Kensha Japanese Akita Kennel. Proudly created with Wix.com