Hirohito Go Fuen No Oka & Ryoko Go Samurai Yashiki

2019 October

Hirohito Go Fuen No Oka & Hoshiko Go Fuen No Oka

2020 January

Hamaryu Go Mino Kokeisou & Mia Go Fuen No Oka

2020 April

Mitsuhoshi Vakay & F'Natsuko Go Jasu Shin

2019 April

Mitsuhoshi Vakay & Mia Go Fuen No Oka

2019 June

Mitsuhoshi Vakay & Hikaru Go Fuen No Oka

2019 summer

Andras litter FCI AKIHO 6.jpg
121713042_342932386807767_45814855938831

Hamaryu Go Mino Kokeisou & F' Natsuko Go Jasu Shin

2020 June 

Hamaryu Go Mino Kokeisou & Hikaru Go Fuen No Oka

2020 August 17.

Hamaryu Go Mino Kokeisou x Ryoko Go Samurai Yashiki

2020 October

YukiMarusei.jpg
Andras litter FCI AKIHO 6.jpg
121713042_342932386807767_45814855938831

Marusei Go Shibuya x Yukihime Go Fuen No Oka

2021 March

Hamaryu Go Mino Kokeisou & Hoshiko Go Fuen No Oka

2021 March

Hiryuu Go Rokkuhando Touwa x Kurotorame Go Fuen No Oka

2021 May

YukiMarusei.jpg
Képernyőfotó 2021-01-27 - 16.52.25.pn
HiryuuKurotorame.jpg